Bartholomeuskerkje

ANBI - Jaarcijfers

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

Het doel van de stichting Kleine Bartholomeuskerkje is om het kerkje met de begraafplaats voor de toekomst te bewaren. De voor dit doel benodigde middelen komen uit de opbrengsten van verhuur van de kerk voor diensten van kerkelijke en burgerlijke huwelijken, uitvaartplechtigheden, exposities, concerten, uitvoeringen, lezingen en bijeenkomsten. Verdere inkomsten voor de kerk kunnen bestaan uit donaties van “Vrienden van de Kleine Bartholomeuskerk”, door erfstellingen, subsidies en andere wettige middelen.

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

De Stichting is door de Belastingdienst als ANBI-organisatie erkend. Het fiscaal nummer is 8116.03.817. Die erkenning is voor u belangrijk. U kunt namelijk uw bijdrage aan de stichting voor de inkomstenbelasting (IB) opvoeren bij de giftenaftrek. Voor de stichting betekent het dat de stichting in aanmerking komt voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting.

Goed om te weten: als u ons minimaal vijf jaar lang met een vast bedrag steunt, dan is uw gift volledig aftrekbaar van de belasting en krijgt u een deel van uw gift terug. Dat heet een periodieke schenking. Daarvoor kent de Belastingdienst het formulier “Overeenkomst Periodieke gift in geld”.

Terugblik op 2019

Onderhoud

  • De bliksembeveiliging geïnspecteerd.
  • Door Monumentenwacht is de jaarlijkse inspectie van de kerk en de toren uitgevoerd.
  • Het periodieke onderhoud aan de cv-installatie is uitgevoerd.
  • De brandblussers zijn geïnspecteerd.
  • Het toilet in de kerk is gerenoveerd.

In het kerkje zijn twee orgels, het van Vulpenorgel en het Strumphlerorgeltje. Aan de beide orgels is onderhoud uitgevoerd. Het geregelde klein onderhoud (reinigen en stemmen) is verzorgd door Tom Smits uit Nijmegen. Dit jaar zijn door Reil uit Heerde de beide orgels geïntoneerd.

Vriendenbijeenkomsten in het voor- en in het najaar
Doel van de jaarlijkse Vriendenbijeenkomst is om de Vrienden te danken voor hun bijdrage en ondersteuning.

Het aantal Vrienden van het Kerkje neemt af en ondanks onze pogingen zijn er nauwelijks nieuwe aanmeldingen. Omdat de kosten van de Vriendenbijeenkomst niet in verhouding staan met het beoogde doel vragen we sinds 2018 een entreebijdrage van € 10.

Op 24 maart hadden we een ondersteuningsconcert van het koor Zondagskinderen. Ze brachten een eigen interpretatie van voornamelijk Nederlandse liederen. Op 10 november was het concert van Sonabile. Ze zongen liederen over Maria uit diverse eeuwen en verschillend van sfeer.

Jaarcijfers over 2019
De opbrengsten vanwege verhuur waren in 2019 ruim € 6.500. Aan entreegelden van de beide ondersteuningsconcerten ontvingen we € 720. Aan donaties van Vrienden, giften in het offerblok en aan entreegeld bij de Vriendenbijeenkomst ontvingen wij totaal € 1.750. Ook werd ons een legaat toebedacht.

Dit jaar zijn de kosten van onderhoud € 3800. Hierboven is een overzicht gegeven van de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden. De energiekosten waren € 2.800, aan verzekeringspremies betaalden we € 1.150.

Het legaat geeft een enorme stijging ten opzichte van de vorige jaren van het exploitatieresultaat. Dat resultaat over 2019 is € 247.300. Dat bedrag is toegevoegd aan het Fonds Groot Onderhoud. Het Fonds bedraagt nu € 280.670.