ANBI - Jaarcijfers


ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

De stichting Kleine Bartholomeuskerkje heeft tot doel om het kerkje met de begraafplaats voor de toekomst te bewaren door het verrichten van alle handelingen, die daarmee verband houden en daarvoor bevorderlijk zijn. De voor dit doel benodigde middelen die de stichting nodig denkt te hebben bestaan uit de opbrengsten uit verhuur van de kerk voor diensten van kerkelijke en burgerlijke huwelijken, uitvaartplechtigheden, exposities, concerten, uitvoeringen, lezingen en bijeenkomsten. Verdere inkomsten voor de kerk kunnen bestaan uit donaties van “Vrienden van de Kleine Bartholomeuskerk”, door erfstellingen, subsidies en andere wettige middelen.

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling
De Stichting is door de Belastingdienst als ANBI-organisatie erkend. Het fiscaal nummer is 8116.03.817.

Die erkenning is voor u belangrijk. U kunt namelijk uw bijdrage aan de stichting voor de inkomstenbelasting (IB) opvoeren bij de giftenaftrek. Voor de stichting betekent het dat de stichting in aanmerking komt voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting.

Goed om te weten: als u ons minimaal vijf jaar lang met een vast bedrag steunt, dan is uw gift volledig aftrekbaar van de belasting en krijgt u een deel van uw gift terug. Dat heet een periodieke schenking. Daarvoor kent de Belastingdienst het formulier “Overeenkomst Periodieke gift in geld”.

Terugblik op 2017

Onderhoud
Door Berki is de controle van de brandblusapparatuur uitgevoerd.

Door Schaap is de bliksembeveiliging geïnspecteerd.

Onderhoud orgels: het geregelde onderhoud wordt verzorgd door Tom Smits uit Nijmegen. Vastgesteld is dat de motor z’n beste tijd heeft gehad, hij loopt warm. De offerte van Reil uit Heerde voor een nieuwe motor van het Strumplerorgel in een nieuwe kist is voorgelegd aan de eigenaar, namelijk de PKN.

Gelijktijdig met de jaarlijkse inspectie door Monumentenwacht zijn er enkele kleine klusjes door hen uitgevoerd.

Door schildersbedrijf Frans ten Westeneind zijn de galmborden van de toren geschilderd.

Vriendenbijeenkomst op 24 november
Anders dan andere jaren hebben we dit jaar een entreebijdrage van € 10 gevraagd. Het aantal Vrienden van het Kerkje neemt af en ondanks onze pogingen zijn er nauwelijks nieuwe aanmeldingen. Kortweg komt het erop neer dat de kosten van de Vriendenbijeenkomst niet in verhouding staan met het beoogde doel. Dat doel is om de Vrienden te danken voor hun bijdrage en ondersteuning.

Dit jaar hadden we een concert van Guido Jansen (viool) en Hugo Doesburg (cello). Ze speelden lichtklassieke werken van Gliére, Beethoven, Halversen en nog een aantal korte salonwerken. Een geslaagde avond met een goede belangstelling. En alle begrip voor het heffen van een bijdrage.

Jaarcijfers over 2017
De opbrengsten vanwege verhuur waren in 2017 ruim € 6.400, van het Nationaal Restauratiefonds ontvingen we ook dit jaar een bedrag van € 1.634. Aan donaties van Vrienden, giften in het offerblok en aan entreegeld bij de Vriendenbijeenkomst ontvingen wij totaal € 1458.

Dit jaar zijn de kosten van onderhoud € 2850. Hierboven is een overzicht gegeven van de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden. De energiekosten waren € 1258 (in dit bedrag is de restitutie van de NUON van € 735 meegenomen). Aan verzekeringspremies betaalden we € 844, dat is door premierestitutie van onze verzekeraar Donatus ruim € 300 minder dan het afgelopen jaar.

Het exploitatieresultaat over 2017 is € 1250. Dat bedrag is toegevoegd aan het Fonds Groot Onderhoud. Het Fonds bedraagt nu € 31.282.