ANBI jaarcijfers

Het doel van de stichting Kleine Bartholomeuskerkje is om het kerkje met de begraafplaats voor de toekomst te bewaren. De voor dit doel benodigde middelen komen uit de opbrengsten van verhuur van de kerk voor diensten van kerkelijke en burgerlijke huwelijken, uitvaartplechtigheden, exposities, concerten, uitvoeringen, lezingen en bijeenkomsten. Verdere inkomsten voor de kerk kunnen bestaan uit donaties van “Vrienden van de Kleine Bartholomeuskerk”, door erfstellingen, subsidies en andere
wettige middelen.

Het doel van de stichting Kleine Bartholomeuskerkje is om het kerkje met de begraafplaats voor de toekomst te bewaren. De voor dit doel benodigde middelen komen uit de opbrengsten van verhuur van de kerk voor diensten van kerkelijke en burgerlijke huwelijken, uitvaartplechtigheden, exposities, concerten, uitvoeringen, lezingen en bijeenkomsten. Verdere inkomsten voor de kerk kunnen bestaan uit donaties van “Vrienden van de Kleine Bartholomeuskerk”, door erfstellingen, subsidies en andere
wettige middelen.

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

De Stichting is door de Belastingdienst als ANBI-organisatie erkend. Het fiscaal nummer is 8116.03.817.
Die erkenning is voor u belangrijk. U kunt namelijk uw bijdrage aan de stichting voor de inkomstenbelasting (IB) opvoeren bij de giftenaftrek. Voor de stichting betekent het dat de stichting in aanmerking komt voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting. Goed om te weten: als u ons minimaal vijf jaar lang met een vast bedrag steunt, dan is uw gift volledig aftrekbaar van de belasting en krijgt u een deel van uw gift terug. Dat heet een periodieke schenking. Daarvoor kent de Belastingdienst het formulier “Overeenkomst Periodieke gift in geld”.

Terugblik op 2021

In Memoriam Jan van Doorn

Jan is op 18 januari 2021 overleden. Hij was zeer betrokken bij het Kleine Bartholomeuskerkje en bij de protestantse kerkgemeenschap Landwijk. Jan hield van dit kerkje en van het parkachtige begraafparkje eromheen. Hij heeft zich er met hart en ziel voor ingezet.
Vanwege de financiële positie van de Protestantse Kerk Nederland kon het kerkje alleen voor de toekomst bewaard blijven als het werd overgedragen in particulier eigendom.
Daarvoor werd de stichting Kleine Bartholomeuskerk opgericht. Jan was in die tijd voorzitter van de kerkenraad en werd vanaf de oprichting bestuurslid van de
Stichting.  Maar voor die overdracht werd het kerkje in 2002 onder zijn leiding eerst grondig gerestaureerd. Zijbeuken, gordingen, dak, toren, vloeren, binnenwanden, ramen, bijna alles is toen vervangen of hersteld. In oktober van dat jaar gaat de vlag in top: het karwei is geklaard.
In 2003 gaat het kerkje en het omliggende kerkhof over in eigendom van de Stichting Kleine Bartholomeuskerk. Door de privatisering heeft het kerkje ook een steeds bredere maatschappelijke functie gekregen. De Stichting heeft zich verplicht het behoud van het kerkje tot in lengte van jaren zeker te stellen. Jan heeft daaraan in bestuurlijke en in uitvoerende zin een grote bijdrage geleverd. De stichting is Jan zeer erkentelijk voor zijn grote inzet.

Begraafparkje

Op 27 februari werd door Rients en Ploon bij de twee bankjes een rode beukenhaag geplant Vanaf het voorjaar heeft het onderhoud van ons begraafparkje extra aandacht gekregen van een groepje vrijwilligers. Ook het roodborstje kijkt er tevreden op toe. Begin mei wezen we op deze fraaie boom, davidia involucrata is de wetenschappelijke naam. De
Nederlandse naam is Zakdoekenboom, soms ook wel Vaantjesboom of Troostboom genoemd. De twee witte schutbladen zijn in het begin nog lichtgroen, maar verkleuren na verloop van tijd wit, zodat die bladeren als ware op bloembladeren lijken. Maar het is gewoon blad. De eigenlijke bloemen zit er middenin opgeborgen. De belangstelling ervoor was groot. Eén van onze Vrienden van de Stichting stuurde ons de rechter foto.

Inspecties

Op 18 mei 2021 heeft verzekeraar Donatus het kerkje geïnspecteerd. Schaap heeft op 27 mei 2021 de brandblusapparatuur geïnspecteerd. Op 6 oktober was er een inspectie van het kerkje door de Brandweer. Vanwege de opmerkingen is de noodverlichting en de aanduiding van de vluchtroute vervangen en uitgebreid.


Financiën over 2021

De opbrengsten vanwege verhuur waren in 2021 toch nog ruim € 4400. Aan donaties van Vrienden en giften in het offerblok ontvingen wij totaal € 985. Aan subsidie ontvingen we van het Restauratiefonds € 3643. Dit jaar zijn de kosten van onderhoud € 2360. De bliksembeveiliging geïnspecteerd. Door Monumentenwacht is de jaarlijkse inspectie van de kerk
en de toren uitgevoerd. De noodverlichting is vervangen en uitgebreid. De energiekosten waren € 2.200, aan verzekeringspremies betaalden we € 1370.
Het exploitatieresultaat wordt jaarlijks toegevoegd aan het Fonds Groot Onderhoud. Dat fonds bedraagt nu € 270.218.

Tot slot

Concerten en bijeenkomsten konden vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. In het kerkje konden bij afscheidsdiensten tot 30 personen aanwezig zijn.
Kerkdiensten werden uitgezonden via een livestream, en later toch ook weer fysiek gehouden. Ook ons jaarlijkse voorjaars- en najaar concert kon niet doorgaan.
Evenmin als de geplande bestuursvergadering van 23 november, de jaarafsluiting met de vrijwilligers van 27 november.
Door de door Marc Rutte op 14 december afgekondigde lockdown kon de bijeenkomst van het bestuur van 14 december ook niet doorgaan.

Met vriendelijke groet,
Ton Hoefnagel, secretaris stichting Kleine Bartholomeuskerkje