Chronologie

Oorspronkelijk een éénbeukig gebouw met Romaanse westtoren en waarschijnlijk 17eeuws schip en koor op veel oudere grondslag vrijstaand op omhaagde kerkhof in de kom van het dorp.

Jaar Omschrijving
1286 Volgens verschillende archeologische vondsten zou het kerkje (kapel) al in die jaren gebouwd zijn. De onderste fundering bestaat uit mergelsteen en is vermoedelijk afkomstig van bouwwerken van de Romeinen. De stichtingsdatum als kapel klooster Zyfflich (1ste deel van het schip westzijde zonder toren). Later kerkgebied (kapittel) van Kranenburg ( D). Viermaal per jaar zouden door een priester die van elders kwam de H. Mis worden opgedragen. In oorkonde van Zyfflich worde n Arnold Bonart en Johann van Drummen genoemd als rector van kerk of kapel in Beke.
1380 (±) Afgebrand.
1388 Herbouwd en vergroot, bouw van de toren.
1450 (±) Gedeeltelijk afgebrand en herbouwd.
1536 Toen het kapittel van Zyfflich naar Kranenburg overging is de kapel tot zelfstandige parochiekerk van Beek verheven, opgedragen aan St. Bartholomeus. Daarvoor is de kapel twee keer vergroot.
1540 De meeste katholieken kerken werden in deze tijd van 1560 de reformatie door de protestanten in bezit genomen.
1569 Aan de kerk was een r.k. vicaris verbonden. Deze had de verplichting in de parochie te resideren.
1592 Tot aan dat jaar zijn verscheidene rectoren en pastoors aan de kerk verbonden geweest. In Beek werd dan ook pas in 1592 tot groot ongenoegen van de katholieke bevolking die ver in de meerderheid was de kerk door de protestanten in bezit genomen. Volgens de volkstelling van 1807 telde Beek 416 zielen, waarvan 364 katholiek en 52 protestant (deze verhouding zal rond het jaar 1600 ook wel zo geweest zijn). De katholieken moesten voor de viering van de sacramenten en de mis uitwijken naar Wyler en Nijmegen mede door het ontbreken van een eigen priester. De laatste pastoor Theodorus Drubbel was immers het door oorlogstonelen geteisterde Beek ontvlucht en van zijn ambt ontheven.
1598 Eigendom van de heerlijkheid Groesbeek.
1602 Kerk en pastorie met kerkelijke goederen worden in bezit genomen door de hervormden. Vanaf dan is de kerk bestemd voor de protestantse kerkdienst.
1620 Hervormde godsdienstoefeningen hebben vermoedelijk niet vóór die tijd plaatsgehad.
1633 De katholieken zouden in die periode zonder pastoor 1795 zijn geweest.
1660 Overgang in eigendom aan de heerlijkheid Ubbergen (Heer van Randwijck).
1672 De Fransen bezetten het Rijk van Nijmegen waarmede de katholieke godsdie nst weer vrijheid werd gegeven welke voortduurde ook na de Vrede van Nijmegen in 1678. De kerken van Beek en Ubbergen, die door één hervormde predikant werden bediend bleven voor de katholieken gesloten. (Ds. Joh. Leeuwen 1678-1705).
1699 Door de Classis van de Hervormde Predikanten van Nijmegen wordt Theodorus Thijssen als eerste predikant van Beek benoemd.
1745 Beek en Ubbergen worden samengevoegd, daarvoor behoorde de kerk van Ubbergen (het witte kerkje aan de Rijksstraatweg) tot de gemeente Weurt. Het zgn. witte kerkje van Ubbergen van middeleeuwse oorsprong, verkreeg in 1650 haar huidige gedaante (wit gepleisterd). 
1782 Restauratie, bijbouw kosterswoning aan de Oostzijde.
1795 Stichting van de Bataafse Republiek. Vanaf 5 September 1795 hebben de katholieken weer een eigen pastoor in de persoon van Jacobus Sieben een priester uit Kalker (Duitsland).De katholieken gesteund door het bisdom Roermond doen pogingen om de kerk weer in bezit te krijgen. Men vond het onbillijk en onrechtvaardig dat de kerk door enkele tientallen protestanten werd gebruikt terwijl honderden katholieken naar elders moesten. Toen zij geen gehoor vonden bij de protestantse overheid namen zij bijgestaan de naburige bewoners van Wyler hun toevlucht tot geweld en probeerden de toegangsdeur te forceren.
1796 Een ingediend rekest de datum 18 April 1795 door enkele Beekenaren bij de "landschap" ingediend, werd 12 Maart 1796 in de vergadering van "Schout en Schepenen van het Kwartier Nijmegen besloten het simultaan gebruik van de kerk. De katholieken werd toegestaan elke weekdag vóór de middag ook des zondags de H.Mis te doen, terwijl 's avonds een lof was. Elke zondagmiddag werd er een dienst gehouden voor de protestanten waarbij het altaar achter een gordijn verb orgen bleef. De hervormden bleven in het bezit van de goederen maar kregen wel de onderhoudsplicht van het kerkgebouw. Het was evenwel geen peis en vree tussen beide partijen. Som s raakten de gemoederen zo erg verhit dat de veldwachter voor de kerkdeur moest postvatten om de mensen in bedwang te houden. Het aantal katholieken was inmiddels tot 700 zielen gegroeid. Verzoeken om een nieuwe kerk te bouwen werden niet gehonoreerd.
1797 Op 15 januari wordt de 26 jarige d'Almaras Exalto Adam Huygen predikant van Beek en Ubbergen. Hij overleed 2 Februari 1829 (58 jaar) en begraven op de begraafplaats bij de kerk. Graf nr.14. 1805 Bouw van het orgel door S.Strumphler, na de restauratie in 1950 gebouw d door Van Vulpen orgelmakers te Utrecht. 1806 Gemeenschappelijk gebruik voor de R.K. en de 1824 Hervormde Eredienst.
1806 Gemeenschappelijk gebruik voor de R.K. en de 1824 Hervormde Eredienst.
1808 Volgens statistieke beschrijving van de provincie zou echter na het overlijden van de laatste pastoor het kerkgebouw zijn blijven leegstaan.
1824 Door de strubbelingen raakte het kerkje steeds meer in verval en voor gebruik onverantwoordelijk geworden. Van board werd een loods tegen de toren van de kerk aangebouwd waarin de katholieken hun diensten hielden. De protestanten gingen in Ubbergen ter kerke. Uiteindelijk werd door beide kerkbesturen verboden in de kerk godsdienstoefeningen te houden.
1825 Na bijna 30 jaar van onverkwikkelijkheden tussen de toenmalige grote rivalen: Ds. Exalto d’Almaras en Pastoor Sieben kreeg men op 10 oktober per koninklijk besluit een subsidie van f. 6.000 om een nieuwe R.K. kerk te bouwen. De werkelijke kosten waren f.13.698 De nieuwe kerk werd in 1826 in gebruik genomen. Nu bekend als de grote St. Bartholomeuskerk.
1826 Restauratie. Per koninklijk besluit van 14 april verleende Koning Willem I de hervormde gemeente f. 1.800 subsidie voor de geraamde kosten van f. 3.000 voor herstel van het eeuwen oude kerkje. De restauratie kwam nog datzelfde jaar tot stand, De kerk kwam toen weer geheel in hervormd bezit.
1905 Restauratie van de toren o.l.v. de Nijmeegse architect F. Ludwig.
1906 Kort daarop wordt ook het kerkgebouw gerestaureerd, ontpleistert en van nieuwe vensters voorzien, afbraak van de kosterswoning aan de Oostzijde. Aanbouw van het koepelvormige koor (zie steen in de muur).
1909 Voltooing (de restauratie was geen succes omdat er constructieve bouwkundige fouten waren gemaakt die pas bij de grote renovatie in 1992 konden werden hersteld).
1944 Vanaf 17 september de dag van de luchtlandingen van de geallieerden rondom de bruggen van Nijmegen en Arnhem zijn Beek en Ubbergen 7 maanden front gebied geweest. Op 20 september wordt het kerkje van Beek zwaar beschadigd.
1948 Op 1 april vond de samenvoeging plaats tussen de Hervormde Gemeenten van Ooij, Millingen en de Hervormde Gemeenten van Beek en Ubbergen en de Hervormde Gemeente van Nijmegen welke de naam ging dragen van "Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land".
1950 Restauratie, herstel naar toestand van 1450. bekostigd door Rijksmonumen tenzorg en een belangrijke bijdrage van de Hervormde gemeente Soest. Op 4 april wordt de kerk geheel gerestaureerd en weer voor de Hervormde Eredienst in gebruik genomen.
1992 Het kerkje vertoonde ernstig verval, mede door de eerder gemaakte bouwkundige fouten in 1905 (geen goed hout beschikbaar).
2002 Algehele herstelwerkzaamheden van zijbeuken en gordingen, dak, toren, vloeren, binnenwanden, orgel, ramen. In ruim negen maanden tijd wordt de kerk van binnen en van buiten volledig voor de som van bijna f. 800.000 hersteld. In oktober van dat jaar kan de vlag worden gehesen em is de restauratie voltooid.